Libellula.WIZARD

Libellula.WIZARD
La programación de la màquina de tall

El software per la programació de la màquina de tall de Libellula i Libellula.WIZARD, estructurat per tranformar-se en la millor solució de CAD/CAM destinat a la programació de la màquina de tall de qualsevol tipologia.

Possat el punt sobre la ment dels ingenyers i del servei de programació de Libellula, Libellula.WIZARD té l’objectiu de concentrar, en un sistema altament avançat, les característiques pròpies del software per la programació de màchina de tall làser, del software per la programació de màquines de tall al plasma, de software per la programació de màquines de tall oxitall i del software per la programació de tall per aigua. La seva peculiaritat distintiva és llavors, primer, la versatibilitat d’ús i la possibilitat, oferta al usuari, de ser utilitzat al mateix temps a més màquines que trobem a la empresa.

Les tres versions de Libellula.WIZARD tenen característiques diferents que s’adapten a les exigències de producció de la empresa, compartint característiques importants tals com la possibilitat de utilitzar amb un terminal tàctil i multi-tàctil, de importar fitxers DXF/DWG i de desenvolupar peces que s’han de dissenyar a partir d’una llibreria de mòdels.

Aquesta específica s’ha ajunten elements essèncials per reduir en termes de temps del cercle productiu,  specifiche si aggiungono elementi essenziali per ridurre le tempistiche del ciclo produttivo, o:

  • Procediment guiat que elimina les exigències de formació: Zero Training
  • Simulació real en 3D

Libellula.WIZARD 1
EL software de programació CAD/CAM per peces individuals

Libellula.WIZARD 1 pot considerar-se com la configuració d’inici del entorn WIZARD. El software per la programació de les màquines de tall làser, plasma, oxitall i tall per aigua, permet importar fitxers DXF/DWG i disposar-los en comanda sobre una xapa individual per minimitzar la pèrdua de material. El software facilita a l’usuari optimitzant el temps de l’operari: l’operador té la tasca d’indicar la forma de l’entrada i el posicionament únicament de la primera peça de la xapa, les altres es realitzaran de la mateixa forma de forma automàtica.

El operari també té la tasca d’indicar el paràmetre de pensar durant la trajectoria de tall així com tots els paràmetres fondamentals per la creació del producte.

Libellula.WIZARD 2
El software CAD/CAM amb nesting automàtic

La segona configuració disponible per Libellula.WIZARD, proporciona una millor opció al procés productiu. L’empresa, a més de les opcions que trobem a la primera configuració, podem disfrutar WIZARD 2 per generar una llista de peces diferents per al tall, i indicar la respectives quantitats. Serà el nesting automàtic per millorar el posicionament de les peces sobre la xapa per minimitzar la pèrdua de material, mentres l’operador espera la feina de identificar el millor posicionament per l’entrada de cadascuna de les peces.

Libellula.WIZARD 3
El software CAD/CAM amb Nesting i trajectories de tall automàtiques

Es top del software per la programació de màquina de tall de plasma, làser, oxitall i tall per aigua està representat per Libellula.WIZARD 3, és garantia de nesting i caàlcul dels recorreguts del tall automàtic d’alt nivell.

La intervenció de l’operari es redueix a Zero: és el software qui troba la millor posicicó per posicionar la peça a la xapa, així es té que configurar la tabla amb els paràmetres correctes. WIZARD 3 és la tecnologia  d’excel.lència a treballar al servei de cada empresa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Un sistema tecnologicament avançat ideat  per les ments dels millors enginyers

  • Entorn Touch screen per a la gestió de pantalles touch i multi-touch
  • Filosofia Zero Training que permet formar-se d’una manera ràpida e intutitiva
  • Filosofia One Click que minimitza el temps per produir una peça. Serà el software que ens suggereix el procediment de progamació de la màquina
  • Simulació en un entorn real indispensable per verificar que el camí generat sigui el correcte
  • Libreria de figures paramètriques que té un número alt dels mòdels més comuns per utilitzar sobre la màquina de tall de la xapa per agilitzar al màxim el cercle productiu

2017-03-17T13:56:49+00:00 11 Gener 2017|